Zweven van plezier

Voorwaarden

Huurvoorwaarden

Opdrachtgever verklaart hierbij meerderjarig te zijn, of bij minderjarigheid deze overeenkomst te hebben laten onderteken door een ouder of voogd.

De opdrachtgever verklaart met de prestaties van Springkussen Lelystad/Harderwijk alleszins bekend te zijn.

In geval van contractbreuk zal ten hoogste het bedrag van de overeengekomen vergoeding bij wijze van schadevergoeding aan de benadeelde partij worden voldaan. Dit geldt zelfs in die gevallen waar de schade aanmerkelijk meer heeft bedragen dan voornoemde vergoeding.

Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van eventuele vereiste vergunningen en kan zich bij weigering van verlening hiervan niet op overmacht beroepen.

Bij niet volledig nakomen van deze overeenkomst door Springkussen Lelystad/Harderwijk is de opdrachtgever steeds gehouden te betalen over gedeelte waarover prestatie is geleverd. Gladheid onderweg, autopech, extreme filesituaties, of andere onvoorzien oponthoud tijdens de reis worden als overmacht aangemerkt en kunnen geen aanleiding geven tot het eisen van schadevergoeding.

Schade, vermissing, enz, aan apparatuur, decors, rekwisieten en materialen, veroorzaakt door publiek dan wel onbevoegden wordt door de opdrachtgever volledig vergoedt tegen taxatiewaarden en wel binnen 14 dagen nadat de eventuele schade is toegebracht. Constatering van schade, vermissing, enz is ter beoordeling van Springkussen Lelystad/Harderwijk.

Annulering van de opdracht door de opdrachtgever in geval van slechte weersomstandigheden valt niet onder overmacht en de opdrachtgever blijft verplicht het overeengekomen bedrag te betalen, eventueel verminderd met niet gemaakte reiskosten.

Behoudens in geval van grove nalatigheid is Springkussen Lelystad/Harderwijk in geen geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, zowel materiaal als immaterieel, voortvloeiend uit de op de bevestiging vermelde prestatie.

Springkussen Lelystad/Harderwijk verplicht zich instructies van de opdrachtgever op te volgen voor zover deze instructies geen afbreuk doen aan voornoemde prestatie.

De locatie waar opgebouwd dient te worden moet op een normale manier toegankelijk zijn. Dat wil zeggen dat de plek waar een springkussen moet komen toegankelijk moet zijn voor palletwagen met pallet. In geval van moeilijk bereikbare locaties, zulks ter beoordeling van Springkussen Lelystad/Harderwijk, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende, nuchtere, capabele hulpkrachten. Deze dienen ook na de prestatie weer ter beschikking van Springkussen Lelystad/Harderwijk te staan. Tenzij in het contract anders vermeld.